332个三字母英文单词

最近在网上查三字母英文单词,不是不全就是收费,收费的也全,这里用ChatGPT问出了个答案,分享出来。
1. act - 行动 (xíngdòng)
2. add - 添加 (tiānjiā)
3. age - 年龄 (niánlíng)
4. aid - 帮助 (bāngzhù)
5. aim - 目标 (mùbiāo)
6. air - 空气 (kōngqì)
7. all - 所有 (suǒyǒu)
8. and - 和 (hé)
9. any - 任何 (rènhé)
10. ape - 猿猴 (yuánhóu)
11. apt - 合适 (héshì)
12. arc - 弧 (hú)
13. arm - 手臂 (shǒubì)
14. art - 艺术 (yìshù)
15. ask - 问 (wèn)
16. ate - 吃 (chī)
17. awe - 敬畏 (jìngwèi)
18. axe - 斧头 (fǔtóu)
19. bad - 坏 (huài)
20. bag - 袋子 (dàizi)
21. bar - 酒吧 (jiǔbā)
22. bat - 球棒 (qiúbàng)
23. bay - 海湾 (hǎiwān)
24. bed - 床 (chuáng)
25. bee - 蜜蜂 (mìfēng)
26. beg - 求 (qiú)
27. bet - 打赌 (dǎdǔ)
28. bid - 出价 (chūjià)
29. big - 大 (dà)
30. bin - 垃圾箱 (lèsèxiāng)
31. bit - 一点 (yīdiǎn)
32. boa - 蟒蛇 (mǎngshé)
33. bob - 上下浮动 (shàngxià fúdòng)
34. bog - 沼泽 (zhǎozé)
35. boo - 嘘声 (xūshēng)
36. bow - 弓 (gōng)
37. box - 盒子 (hézi)
38. boy - 男孩 (nánhái)
39. bra - 胸罩 (xiōngzhào)
40. bud - 芽 (yá)
41. bug - 虫子 (chóngzi)
42. bum - 流浪汉 (liúlànghàn)
43. bun - 小圆面包 (xiǎo yuán miànbāo)
44. bus - 公共汽车 (gōnggòng qìchē)
45. but - 但是 (dànshì)
46. buy - 买 (mǎi)
47. bye - 再见 (zàijiàn)
48. cab - 出租车 (chūzūchē)
49. can - 可以 (kěyǐ)
50. cap - 帽子 (màozi)
51. car - 汽车 (qìchē)
52. cat - 猫 (māo)
53. cob - 玉米棒 (yùmǐ bàng)
54. cod - 鳕鱼 (xuěyú)
55. cog - 齿轮 (chǐlún)
56. con - 欺骗 (qīpiàn)
57. coo - 咕咕声 (gūgūshēng)
58. cop - 警察 (jǐngchá)
59. cot - 婴儿床 (yīng'érchuáng)
60. cow - 母牛 (mǔniú)
61. coy - 害羞 (hàixiū)
62. cry - 哭 (kū)
63. cub - 幼兽 (yòushòu)
64. cue - 球杆 (qiúgǎn)
65. cup - 杯子 (bēizi)
66. cut - 剪切 (jiǎnqiē)
67. dad - 爸爸 (bàba)
68. dam - 水坝 (shuǐbà)
69. day - 天 (tiān)
70. den - 巢穴 (cháoxué)
71. dew - 露水 (lùshuǐ)
72. did - 做过 (zuòguò)
73. dig - 挖掘 (wājué)
74. dim - 昏暗 (hūn'àn)
75. din - 喧闹声 (xuānnào shēng)
76. dip - 浸泡 (jìnpào)
77. doe - 母鹿 (mǔlù)
78. dog - 狗 (gǒu)
79. dot - 点 (diǎn)
80. dry - 干 (gān)
81. dub - 配音 (pèiyīn)
82. due - 应得的 (yīng dé de)
83. dug - 挖 (wā)
84. dun - 驼色 (tuó sè)
85. duo - 二人组 (èr rén zǔ)
86. dye - 染料 (rǎnliào)
87. ear - 耳朵 (ěrduo)
88. eat - 吃 (chī)
89. ebb - 落潮 (luòcháo)
90. egg - 鸡蛋 (jīdàn)
91. ego - 自我 (zìwǒ)
92. elf - 精灵 (jīnglíng)
93. elk - 麋鹿 (mílù)
94. elm - 榆树 (yúshù)
95. end - 结束 (jiéshù)
96. era - 时代 (shídài)
97. err - 犯错 (fàn cuò)
98. eve - 前夜 (qiányè)
99. ewe - 母羊 (mǔyáng)
100. eye - 眼睛 (yǎnjing)
101. fan - 风扇 (fēngshàn)
102. far - 远 (yuǎn)
103. fat - 脂肪(zhīfáng)
104. fax - 传真 (chuánzhēn)
105. fed - 喂 (wèi)
106. fee - 费用 (fèiyòng)
107. few - 少数 (shǎoshù)
108. fig - 无花果 (wúhuāguǒ)
109. fin - 鱼鳍 (yúqí)
110. fit - 合适 (héshì)
111. fix - 修理 (xiūlǐ)
112. fly - 飞行 (fēixíng)
113. fog - 雾 (wù)
114. for - 对于 (duìyú)
115. fox - 狐狸 (húlí)
116. fry - 炸 (zhá)
117. fur - 毛皮 (máopí)
118. gag - 笑话 (xiàohuà)
119. gap - 缺口 (quēkǒu)
120. gas - 气体 (qìtǐ)
121. gem - 宝石 (bǎoshí)
122. get - 得到 (dédào)
123. gig - 演出 (yǎnchū)
124. gin - 杜松子酒 (dùjūngzǐjiǔ)
125. got - 有 (yǒu)
126. gum - 口香糖 (kǒuxiāngtáng)
127. guy - 人 (rén)
128. gym - 健身房 (jiànshēnfáng)
129. had - 有过 (yǒuguò)
130. ham - 火腿 (huǒtuǐ)
131. hat - 帽子 (màozi)
132. hay - 干草 (gāncǎo)
133. hen - 母鸡 (mǔjī)
134. her - 她的 (tā de)
135. hid - 躲藏 (duǒcáng)
136. hip - 臀部 (tún bù)
137. hit - 击中 (jīzhòng)
138. hop - 单足跳 (dānzú tiào)
139. hot - 热 (rè)
140. how - 怎么 (zěnme)
141. hub - 中心 (zhōngxīn)
142. hug - 拥抱 (yǒngbào)
143. hum - 哼 (hēng)
144. hut - 小屋 (xiǎowū)
145. ice - 冰 (bīng)
146. ink - 墨水 (mòshuǐ)
147. inn - 小旅馆 (xiǎo lǚguǎn)
148. jam - 果酱 (guǒjiàng)
149. jar - 罐子 (guànzi)
150. jet - 喷气 (pēnqì)
151. job - 工作 (gōngzuò)
152. jog - 慢跑 (mànpǎo)
153. joy - 快乐 (kuàilè)
154. jug - 壶 (hú)
155.jun. - 六月 (liù yuè)(June的缩写)
156. key - 钥匙 (yàoshi)
157. kid - 孩子 (háizi)
158. kit - 工具包 (gōngjù bāo)
159. lab - 实验室 (shíyànshì)
160. lad - 男孩 (nánhái)
161. lag - 滞后 (zhìhòu)
162. lap - 大腿 (dàtuǐ)
163. law - 法律 (fǎlǜ)
164. lay - 放置 (fàngzhì)
165. led - 领导 (lǐngdǎo)
166. leg - 腿 (tuǐ)
167. let - 让 (ràng)
168. lid - 盖子 (gàizi)
169. lip - 嘴唇 (zuǐchún)
170. log - 日志 (rìzhì)
171. lot - 很多 (hěnduō)
172. low - 低 (dī)
173. mad - 疯狂的 (fēngkuáng de)
174. man - 男人 (nánrén)
175. map - 地图 (dìtú)
176. mat - 垫子 (diànzi)
177. may - 可能 (kěnéng)
178. mix - 混合 (hùnhé)
179. mob - 暴民 (bàomín)
180. mom - 妈妈 (māma)
181. mud - 泥 (ní)
182. mum - 妈妈 (māma)
183. nag - 唠叨 (láodao)
184. nap - 小睡 (xiǎoshuì)
185. net - 网络 (wǎngluò)
186. new - 新 (xīn)
187. nod - 点头 (diǎntóu)
188. nor - 也不 (yě bù)
189. not - 不 (bù)
190. now - 现在 (xiànzài)
191. nun - 修女 (xiūnǚ)
192. nut - 坚果 (jiānguǒ)
193. oak - 橡树 (xiàngshù)
194. off - 关闭 (guānbì)
195. oil - 油 (yóu)
196. old - 老 (lǎo)
197. one - 一个 (yīgè)
198. orb - 球体 (qiútǐ)
199. our - 我们的 (wǒmen de)
200. out - 外面 (wàimiàn)
201. owe - 欠 (qiàn)
202. owl - 猫头鹰 (māotóuyīng)
203. pad - 垫子 (diànzi)
204. pan - 平底锅 (píngdǐguō)
205. par - 高尔夫杆 (gāo'ěrfū gǎn)
206. pat - 轻拍 (qīng pāi)
207. pay - 付款 (fùkuǎn)
208. pea - 豌豆 (wāndòu)
209. peg - 木桩 (mùzhuāng)
210. pen - 笔 (bǐ)
211. per - 每 (měi)
212. pet - 宠物 (chǒngwù)
213. pie - 派 (pài)
214. pig - 猪 (zhū)
215. pin - 针 (zhēn)
216. pit - 坑 (kēng)
217. pod - 荚 (jiá)
218. pop - 流行 (liúxíng)
219. pot - 锅 (guō)
220. pub - 酒吧 (jiǔbā)
221. pup - 小狗 (xiǎo gǒu)
222. put - 放 (fàng)
223. rag - 破布 (pò bù)
224. ram - 公羊 (gōngyáng)
225. rat - 老鼠 (lǎoshǔ)
226. raw - 生 (shēng)
227. red - 红色 (hóngsè)
228. rib - 肋骨 (lèigǔ)
229. rid - 摆脱 (bǎituō)
230. rim - 边缘 (biānyuán)
231. rip - 撕裂 (sīliè)
232. rob - 抢劫 (qiǎngjié)
233. rod - 杆 (gǎn)
234. rot - 腐烂 (fǔlàn)
235. row - 划船 (huáchuán)
236. rub - 摩擦 (mócā)
237. rug - 地毯 (dìtǎn)
238. run - 跑 (pǎo)
239. rut - 发情期 (fāqíngqī)
240. sad - triste (bēi)
241. sag - 下垂 (xiàchuí)
242. sap - 树液 (shùyè)
243. sat - 坐 (zuò)
244. saw - 锯 (jù)
245. say - 说 (shuō)
246. sea - 海 (hǎi)
247. see - 看见 (kànjiàn)
248. set - 设置 (shèzhì)
249. sew - 缝 (féng)
250. sex - 性别 (xìngbié)
251. she - 她 (tā)
252. shy - 害羞 (hàixiū)
253. sin - 罪 (zuì)
254. sip - 抿 (mǐn)
255. sir - 先生 (xiānsheng)
256. sit - 坐 (zuò)
257. six - 六 (liù)
258. ski - 滑雪 (huáxuě)
259. sky - 天空 (tiānkōng)
260. slab - 板 (bǎn)
261. slam - 砰 (pēng)
262. slap - 掌击 (zhǎngjī)
263. sled - 雪橇 (xuěqiāo)
264. slim - 苗条 (miáotiáo)
265. slip - 滑倒 (huádǎo)
266. slot - 插槽 (chācáo)
267. slow - 慢 (màn)
268. slug - 蛞蝓 (kuòyú)
269. slum - 贫民窟 (pín mín kū)
270. snag - 拖累 (tuōlèi)
271. snap - 突然断裂 (tūrán duànliè)
272. snip - 剪断 (jiǎnduàn)
273. snob - 势利小人 (shìlì xiǎorén)
274. snug - 温暖舒适 (wēnnuǎn shūshì)
275. sob - 哭泣 (kūqì)
276. sod - 草坪 (cǎopíng)
277. son - 儿子 (érzi)
278. sop - 垫 (diàn)
279. sow - 播种 (bōzhǒng)
280. spa - 温泉 (wēnquán)
281. spy - 间谍 (jiàndié)
282. sub - 子 (zǐ)
283. sum - 总和 (zǒnghé)
284. sun - 太阳 (tàiyáng)
285. sup - 用餐 (yòngcān)
286. tap - 水龙头 (shuǐlóngtóu)
287. tax - 税 (shuì)
288. tea - 茶 (chá)
289. ten - 十 (shí)
290. the - the (the)
291. tic - 抽搐 (chōuchù)
292. tie - 领带 (lǐngdài)
293. tin - 锡 (xī)
294. tip - 小费 (xiǎofèi)
295. toe - 脚趾 (jiǎozhǐ)
296. top - 顶部 (dǐngbù)
297. tot - 孩儿 (hái'ér)
298. tow - 拖 (tuō)
299. toy - 玩具 (wánjù)
300. try - 尝试 (chángshì)
301. tub - 浴缸 (yùgāng)
302. tug - 拖 (tuō)
303. two - 两个 (liǎng gè)
304. urn - 瓮 (wèng)
305. use - 使用 (shǐyòng)
306. van - 面包车 (miànbāochē)
307. vat - 大桶 (dà tǒng)
308. vet - 兽医 (shòuyī)
309. via - 通过 (tōngguò)
310. vow - 誓言 (shìyán)
311. wad - 一团 (yītuán)
312. wag - 摇摆 (yáobǎi)
313. war - 战争 (zhànzhēng)
314. wax - 蜡 (là)
315. web - 网络 (wǎngluò)
316. wed - 结婚 (jiéhūn)
317. wet - 湿 (shī)
318. wig - 假发 (jiǎfà)
319. win - 赢 (yíng)
320. wit - 智慧 (zhìhuì)
321. won - 赢得 (yíngdé)
322. wow - 哇 (wā)
323. yap - 狺狺叫 (yín yín jiào)
324. yea - 是的 (shì de)
325. yen - 日元 (rìyuán)
326. yes - 是 (shì)
327. yet - 还 (hái)
328. yew - 紫杉树 (zǐshānshù)
329. yin - 阴 (yīn)
330. zap - 打击 (dǎjī)
331. zip - 拉链 (lāliàn)
332. zoo - 动物园 (dòngwùyuán)
 

版权声明:
作者:Captain
链接:https://www.ormemo.com/991.html
来源:队长指南
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>